Privacy Statement

Privacy Statement QM WSNP Bewind

QM WSNP Bewind verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. QM WSNP Bewind voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe doen wij dat:

Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat  wij via een vonnis van de rechtbank tot bewindvoerder zijn benoemd in uw WSNP-regeling. Wij slaan de navolgende gegevens op in onze bestanden:

 • Voor – en achternaam
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum en plaats (land)
 • Adresgegevens (NAW-gegevens)
 • Burgerlijke staat en datum verbintenis
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen
 • Kopie legitimatie
 • Bankrekeningnummers (zowel leefgeld- als beheerrekeningen)
 • Kentekenbewijzen vervoersmiddelen
 • Inkomensgegevens
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Eventueel door u doorgezonden medische informatie en keuringsrapportages
 • Hoogte schuldenlast
 • Contactgegevens schuldeisers en overeenkomstreferenties.
 • Contactinformatie van uw eventuele beschermingsbewindvoerder of inkomensbeheerder.

Wij verwerken bovenstaande gegevens enkel voor de duur van de termijn van de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De gegevens zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van de taken van WSNP-bewindvoerder, waarvoor wij bij vonnis van de rechtbank bevoegd zijn.

De persoonsgegevens worden ook uitsluitend verwerkt om de controlerende taak als bewindvoerder te kunnen uitvoeren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht. Gegevens worden alleen aan bekende schuldeisers verstrekt voor zover het noodzakelijk is voor het verkrijgen van overzicht over de hoogte van de schuldenlast. Dit betreft dan alleen NAW gegevens, geboortedatum en details met betrekking tot de vordering (referentienummers).

BEWAARTERMIJN
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. In ieder geval gedurende de looptijd van het WSNP-traject, waarvan de reguliere looptijd 3 jaar is, en maximaal 5 jaar. De wettelijk gestelde bewaartermijn is 7 jaar. Na deze 7 jaar worden uw gegevens zowel digitaal als fysiek uit onze archieven verwijderd en vernietiging vindt plaats door een gecertificeerd vernietigingsbedrijf.

INZAGE
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering (met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn) per email zenden aan het adres van uw bewindvoerder.  U moet zich bij dat verzoek legitimeren, zodat wij kunnen zien dat het verzoek ook daadwerkelijk van u afkomstig is.

BEVEILIGING
Uw gegevens worden verwerkt op computers welke zijn beveiligd met wachtwoorden en anti-virus software om misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u dat melden aan uw bewindvoerder.
U heeft steeds het recht een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag.

WIJZIGING
Dit privacy statement kan in voorkomende gevallen worden gewijzigd. Wij zullen dan een gewijzigde versie op onze website plaatsen.