WSNP Klachtenregeling
Indien u klachten heeft verzoeken wij u ons daarover te informeren, zodat we een eventueel geschil op correcte wijze kunnen oplossen. Uw klacht kan inhoudelijk zijn of betrekking hebben op het gedrag van de bewindvoerder. Hiervoor zijn twee aparte klachtenregelingen opgesteld.

Inhoudelijke klachten
Inhoudelijke klachten over de werkwijze van  bewindvoerders van QM-WSNP Bewind worden op onderstaande manier behandeld:

  • Stuur uw klacht schriftelijk naar bij QM-WNSP Bewind door middel van het Klachtenformulier. U kunt dit formulier hier downloaden.
  • De klacht moet duidelijk omschreven worden met een duidelijke onderbouwing en kan nooit anoniem ingediend worden.
  • Binnen een termijn van maximaal zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, zullen wij uitleggen waarom. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, zal worden vermeld welke gevolgen hieraan verbonden zullen worden.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord dan zal de klacht worden voorgelegd bij de rechter-commissaris welke in de betreffende zaak is benoemd.

Klachten met betrekking tot gedrag
In 2013 is er een gedragscode voor bewindvoerders vastgesteld. Van de bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen in deze code naleven. U kunt deze gedragscode nalezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. (www.bureauwsnp.nl)

Wanneer u vindt dat een bewindvoerder zich niet deze code heeft gehouden, kunt u daarover een klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Nadere informatie en het klachtenformulier vindt u via deze link.