WSNP  – Wet Schuld Natuurlijke Personen.

Heeft u zo veel (problematische) schulden dat u deze niet meer kunt aflossen, dan kunt u zich wenden tot ons, uw gemeente of een daartoe gecertificeerde organisatie voor schuldhulpverlening.  Lukt het niet via een minnelijk traject uw schulden te saneren/een akkoord aan te bieden, dan kunt u via een daartoe bevoegde instelling een verzoek doen aan de rechtbank om toegelaten te worden tot het wettelijke traject (de WSNP).

Bij de toelating tot de WNSP benoemt de rechtbank een WSNP-bewindvoerder die zijn taak uitoefent in overeenstemming met de wettelijke regelgeving. (Faillissementswet, titel III).
Een WSNP-bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers en controleert of de schuldenaar de aan de WSNP gekoppelde verplichtingen nakomt. Hierover wordt periodiek verslag uitgebracht aan de rechter-commissaris. 

Na afloop van het WNSP-traject kunnen de meeste personen met een zogenaamde  “schone lei” hun financiële leven, zonder schulden, hervatten.