WSNP  – Wet Schuld Natuurlijke Personen.

Heeft u zo veel schulden dat u deze niet meer kunt aflossen, dan dient u zich eerst te wenden tot uw gemeente of een daartoe gecertificeerde organisatie voor schuldhulpverlening. Lukt het niet via deze minnelijke trajecten uw schulden te saneren, dan kunt u via een daartoe bevoegde instelling een verzoek doen aan de rechtbank om toegelaten te worden tot het wettelijke traject (de WSNP).

Bij de toelating tot de WNSP benoemt de rechtbank een bewindvoerder die zijn taak uitoefent in overeenstemming met de wettelijke regelgeving. (Faillissementswet, titel III).

Na afloop van het WNSP-traject kunnen de meeste personen met een zogenaamde  “schone lei” hun financiële leven, zonder schulden, hervatten.